حقوق مشتریان

ما مشتریان را به عنوان اصلی ترین عامل بقاء و تداوم حیات همگام صنعت می دانیم و پیوسته در تلاش هستیم تا از طریق درک و پیش بینی نیازها ، خواسته ها و انتظارات آنان ، ارزش های پایداری برایشان خلق نماییم .

در این راستا می کوشیم :

  •  با مشتریان خود گفتمان مبتنی بر شفافیت ، گشودگی و احترام ایجاد کرده و به صورت پیوسته آن را بهبود ببخشیم .
  •  از افراد واجد شرایط با توانایی بالا در دانش فنی و ارتباطی جهت پاسخ گویی دقیق، صحیح و سریع در واحد بازرگانی استفاده کنیم .
  • تجربه ها ، انتقادات ، پیشنهادها و برداشت های مشتریان خود را همواره پایش و بازنگری کنیم و به صورت کارا و اثر بخش پاسخ کنیم .