کمپرسور

کمپرسور

کمپرسورهای تولیدی شرکت همگام صنعت که توسط این شرکت مهندسی معکوس و در نهایت بومی سازی شده اند جزو تجهیزات پیچیده مورد نیاز صنایع نفت و پتروشیمی می باشند.
این تولیدات شامل کمپرسور مدل HCL-S 515 با ظرفیت am3⁄hr 515 ، سرعت دورانی rpm1480 ، فشار خروجی Kpsi 1300 و رینگ مایع H2SO4 ، کمپرسور مدل HCL-S 1630 با ظرفیت am3⁄hr 1630 ، سرعت دورانی rpm 980 ، فشار خروجی bar 1.9 و رینگ مایع ODCB، کمپرسور مدل HLC-S 2029 با ظرفیت am3⁄hr 2029 ، سرعت دورانی rpm 740 ، فشار خروجی Kpsi 400 و رینگ مایع H2SO4 ، کمپرسور مدل HLC-S 5596 با ظرفیت am3⁄hr 5596 ، سرعت دورانی rpm 720 ، فشار خروجی Kpsi 720 و رینگ مایع ODCB
. مشخصات کمپرسورهای مذکور در جداول زیر آورده شده است:

 

HLC-S 515
واحد مقدار مشخصه
am3⁄hr 515 ظرفیت
rpm 1480 سرعت دورانی
---- H2SO4 نوع رینگ مایع
Kpsi 1300 فشار خروجی
HLC-S 1630
واحد مقدار مشخصه
am3⁄hr 1630 ظرفیت
rpm 980 سرعت دورانی
---- ODCB نوع رینگ مایع
bar 1.9 فشار خروجی
HLC-S 2029
واحد مقدار مشخصه
am3⁄hr 2029 ظرفیت
rpm 740 سرعت دورانی
---- H2SO4 نوع رینگ مایع
kpsi 400 فشار خروجی
HLC-S 5596
واحد مقدار مشخصه
am3⁄hr 5596 ظرفیت
rpm 720 سرعت دورانی
---- ODCB نوع رینگ مایع
Kpsi 720 فشار خروجی