مدیریت پروژه در شرکت همگام صنعت

پروژه تلاشی موقتی است که به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصربه‌ فرد انجام می‌گیرد.

از آنجایی که هر پروژه همزمان شامل 10 حوزه فرآیندی از قبیل زمان، هزینه، کیفیت، ریسک، ارتباطات و ... می‌باشد، از اینرو مدیریت هر 10 فاکتور در یک زمان پیچیدگی‌های مدیریت یک پروژه را بیش از پیش مشخص می‌نماید.

از اینرو شرکت دانش بنیان همگام صنعت با رویکرد پیاده سازی سیستم‌های نوین مدیریت پروژه در هماهنگی واحدهای سازمانی با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای موثر در پروژه در راستای نیل به اهداف تعیین شده در پروژه‌ها، مدیریت تعالی سازمان و همچنین رضایت بیش از پیش مشتریان خود، بیش از پیش اهتمام دارد.

 

News Forex
gogoanime