فرآیند همکاری 

شرکت دانش بنیان همگام صنعت در راستای تکمیل زنجیره تامین خود آمادگی دارد در حوزه های خدمات ساخت ، لجستیک تبلیغات و ... با شرکت های محترم همکاری نماید در همین راستا دعوت میگردد درخواست و سوابق کاری خود را به پست الکترونیکی این شرکت به آدرس info@hamgamsanat.ir ارسال نماید