• لوح-تقدیر سومین نمایشگاه ساخت داخل

  • لوح تقدیر هلدینگ خلیج فارس

  • نمایشگاه فناوری

  • دومین رویداد پتروفن

  • لوح زرین نواوری