تحقیق و توسعه در شرکت دانش‌بنیان همگام صنعت 

نوآوری در سطح کشور باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و در سطح بنگاه ضامن بقاء شرکت می‌باشد. تحقیق و توسعه ابزاری است که شرکت‌ها به کمک آن می‌توانند در آینده به رشد  وتوسعه برسند و ارتباط خود را با بازار هدف حفظ کنند. برای دستیابی به این هدف، واحد تحقیق و توسعه مسئولیت دارد تا با شبکه سازی علمی و دانشگاهی،  و همینطور بررسی روندهای فناوری و از طرفی دیگر شناسایی و تحلیل نیازهای مشتریان، دست به خلق محصولات جدید و نوآور بزند و همچنین به توسعه محصولات فعلی کمک کند.

در شرکت همگام صنعت تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از کل سیستم نوآوری شامل جامعه علمی و دانشگاهی، مشتریان، نخبگان و سرمایه‌های انسانی همگام صنعت، رقبا، تامین کنندگان، و توزیع کنندگان، در چارچوب قواعد نوآوری باز می‌باشد که با رویکرد مهندسی سیستم کل بازیگران  سیستم نوآوری را در چرخه اکتساب محصولات جدید برای اهداف زیر یکپارچه میکند. 

  • بهبود Dewatering  سانتریفیوژ دکانترها  
  • بهبود Clarification سانتریفیوژ دکانترها   
  • بهبود Conveyor Performance سانتریفیوژ دکانترها   
  • افزایش عمر محصولات
  • کاهش Vibration محصولات شرکت